Call Us : +84936104189

Categories

1. Các công trình kiến trúc xanh

-Là công trình kiến trúc các loại do kiến trúc sư trẻ thiết kế đã được xây dựng, hoặc thiết kế đã được phê duyệt.
-Là đồ án kiến trúc các loại do sinh viên thiết kế, đề xuất cho địa điểm cụ thể.

2. Các công trình, dự án có đóng góp tích cực cho xã hội:

– Nhà cho vùng thiên tai (bão lũ, ngập lụt, động đất), nhà cho người nghèo, nhà phục vụ cộng đồng dân cư nông thôn, … Là những công trình đã xây dựng, hoặc dự án thiết kế, hoặc ý tưởng đề xuất của Kiến trúc sư trẻ, Sinh viên kiến trúc.

—– English below —-

1. Green buildings

– Green buildings of all building types that have been designed by young architects and already constructed – or at least the designs have already been approved.
– Architectural projects of all building types that have been designed by students for specific sites.

2. Buildings and projects that have made substantial contributions to the communities

– Houses for areas affected by natural disasters (storms, inundations and earthquakes), houses for low-income people, community houses in rural areas, etc. This category encompasses buildings that have been already constructed, designed or proposed by young architects and/or students of architecture.